دکتراحمد شریفی زاده

تعداد بازدید:۱۳۱۳۱
دکتراحمد شریفی زاده

دکتر احمد شریفی زاده
معاون هماهنگی و امور مجلس


دفتر مرکزی جهادانشگاهی
تلفن: 66490782
پست الکترونیک: