دکتر سعید نمکی

تعداد بازدید:۲۷۹۴
دکتر سعید نمکی

دکتر سعید نمکی _ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی