زمينه هاي همکاري جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري و سازمان جهاد دانشگاهي خوزستان بررسي شد
زمينه هاي همکاري جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري و سازمان جهاد دانشگاهي خوزستان بررسي شد

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري، سيزدهم بهمن ماه، با حضور سرپرست جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري در سازمان جهاد دانشگاهي خوزستان زمينه هاي همکاري اين دو نهاد بررسي شد.
اين سفر به منظور افزايش ارتباطات و پيشبرد اهداف جهاد دانشگاهي و استفاده از تجربيات بين واحدي در زمينه‌هاي آموزشي، پژوهشي و پزشکي صورت گرفت.
در اين سفر يک روزه سرپرست و معاون پژوهشي واحد از حوزه‌هاي مختلف و مراکز پزشکي، پژوهشي و آموزشي سازمان جهاد دانشگاهي خوزستان بازديد و در روند اجراي برنامه‌هاي سازمان قرار گرفتند.